Skip to main content

Apie projektą

Projekto konsorciumas, kurį sudaro „TrainDL“ partneriai iš Vokietijos, Austrijos ir Lietuvos, užsibrėžė plėtoti duomenų raštingumo ir dirbtinio intelekto gebėjimų ugdymo idėjas ir jas įtvirtinti, rengiant ir tobulinant ugdymo programas bei mokytojų rengimą.

Vykdant projekto veiklas, bus kuriama medžiaga, skirta mokytojams rengti, švietimo bendruomenei prieinami atvirieji ištekliai, taip pat organizuojami mokymai skirtingų mokyklų tipų ir dalykų mokytojams. Projekto rezultatai skirti tvariai įgyvendinti švietimo politiką. Projekto veikloms diegti bus taikomas eksperimentinės politikos metodas.

Esminės žinios apie dirbtinį intelektą ir duomenų raštingumas bus vis svarbesni kiekvienam, kad galėtume lygiomis teisėmis dalyvauti viešajame ir ekonominiame gyvenime.

 

Todėl informatikos mokytojams, taip pat visų STEM dalykų ir pradinio ugdymo mokytojams turėtų būti sudarytos sąlygos įtraukti šias temas į jų organizuojamas pamokas.

Daugiausia dėmesio skiriant duomenų raštingumo ir dirbtinio intelekto mokymui, „TrainDL“ projekte pripažįstamas šiuolaikinio informatikos mokymo poreikis visose Europos mokyklose. Viena vertus, tai daroma, atsižvelgus į skirtingą informatikos mokymo prieinamumo lygį skirtingose šalyse, kita vertus, turi būti atsižvelgiama ir į visų gyvenimo sričių skaitmeninimą ir skaitmeninės atskirties pavojų. Taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos įgyti dirbtinio intelekto ir duomenų kompetencijų pagrindus bendrajame ugdyme.

Projekto tikslas: sukurti įrodymais pagrįstas rekomendacijas, kaip struktūriškai diegti duomenų raštingumo ir dirbtinio intelekto kompetencijas nacionalinėse ugdymo programose ir visos Europos švietimo sistemose.

Remiantis projekto partnerių iš Vokietijos, Austrijos ir Lietuvos įgyta patirtimi, „TrainDL“ projekto rezultatus galima bus pritaikyti ir kitų ES šalių švietimo sistemose.

Project Plan

Švietimo politikos srityje, glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis ministerijomis ir švietimo institucijomis, atsižvelgus į projekto tikslus, bus tiriama, analizuojama ir toliau plėtojama švietimo politika (nuoroda). Remiantis tuo, bus parengtos ir nuolat tobulinamos švietimo klasterio švietimo intervencijų gairės. Be to, išvados bus apdorotos ir pateiktos kaip rekomendacijos mokytojų rengimo informaciniame biuletenyje švietimo politikos sprendimų priėmėjams.

Švietimo srityje bus rūpinamasi pradinio ir vidurinio ugdymo mokytojų mokymui ir būsimiems mokytojams skirtomis didaktinėmis priemonėmis ir jų įgyvendinimu. Trys projekto ciklai skirti naujiems duomenų ir dirbtinio intelekto kompetencijų moduliams rengti. Jie bus tiesiogiai pritaikomi mokytojų mokymuose. Šio proceso metu surinkti duomenys ir patirtis leis politikos klasteriui dirbti, remiantis įrodymais. Be to, išvados bus perkeltos į mokymo darbo vietoje modulius ir gerosios patirties rekomendacijas.

Šis klasteris apima projektų koordinavimo, vertinimo ir projektų rezultatų sklaidos veiklas. Prie šios veiklos prisideda visi partneriai. Visi projekto rezultatai yra kaupiami šiame klasteryje, nuolat vertinami ir skelbiami viešai, taip pat visai mokytojų bendruomenei.